Çalışma Usul ve Esaslarımız

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Kariyer ve Mezunlar Ofisi

 Çalışma Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi’nin amaçları, faaliyetleri, teşkilat yapısı ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Usul ve Esaslar, Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi’nin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilat yapısına, çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarla ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu çalışma usul ve esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun’un 47. Maddesinin (b) bendine (Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar) dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a)      Akademik Birimler: Hitit Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri, enstitüleri, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, araştırma merkezlerini,

b)      Mezun: Hitit Üniversitesi Mezunlarını,

c)      Ofis: Kariyer ve Mezunlar Ofisini,

ç)      Öğrenci: Hitit Üniversitesi öğrencilerini,

d)      Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü, 

e)      Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu, 

f)       Üniversite: Hitit Üniversitesini 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ofisin Amaç ve Faaliyet Alanları

Ofisin Amacı

MADDE 5-(1). Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına ve istihdam yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak suretiyle işgücü piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayarak Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve makro düzeyde Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Ofisin faaliyet alanları

MADDE 6-(1). Ofisin faaliyet alanları şunlardır:

a)      Öğrenci ve mezunların istihdam edilebilirlik becerilerini, iş hayatı ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artıran etkinlikler, eğitimler ve programlar düzenlemek

b)      Üniversite eğitiminin ilk yılından itibaren tüm öğrencilere verilecek Kariyer Planlama ve İş Yaşamı Becerileri dersini/eğitimini tasarlamak ve yürütülmesine destek sağlamak,

c)      Sektörel ve Bölgesel kariyer fuarları ve bu kapsamda düzenlenen etkinlikleri öğrenci ve mezunlara duyurmak, katılımlarını teşvik etmek, gerektiğinde öğrencilerle birlikte katılım göstermek

d)      Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama, deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarını artırmak amacıyla eğitim, fuar, seminer, konferans, panel ve çalıştay gibi etkinlikler organize etmek.

e)      Kariyer geliştirme ile ilgili çevrim içi kaynaklar, araçlar ve materyaller hazırlama yoluyla öğrenci ve mezunların istihdam becerilerinin geliştirilmesine destek olmak,

f)       Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile tüm dış paydaşlar (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Odaları, KOSGEB, ilgili STK’lar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler vb.) ile işbirlikleri kurmak ve mevcut işbirliklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek.

g)      Üniversitenin bünyesinde kariyer planlama ile ilgili öğrenci kulüpleri/toplulukları kurmak ve ortak projeler geliştirmek ve projelerin yürütülmesine destek vermek.

h)      Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal/uluslararası kariyer platformlarıyla işbirliği yapmak.

i)       Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip eden mezunlar bilgi yönetim sistemini ve özgeçmiş veri tabanı kurmak, bu çerçevede kişisel web sitelerini, sosyal medya adreslerini ve e-postaları içeren bilgi havuzları oluşturmak.

j)       Üniversite faaliyetlerinin mezunlar nezdinde daha etkili bir şekilde tanıtılmasına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve mezunların Üniversiteye katkı sağlamasını teşvik edici çalışmalar yapmak,

k)      Mezunlar ve öğrenciler arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak,

l)       Merkez hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek

m)   Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel medyayı kullanmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ofisin Teşkilat Yapısı ve Görevleri

 

Ofis teşkilat yapısı

MADDE 7-(1) Ofis aşağıdaki birimlerden oluşur:

a)      Direktörlük

b)      Kariyer Danışmanlığı ve Eğitim Birimi

c)      Mezunlarla İlişkiler Birimi

d)      İşverenle İlişkiler Birimi

e)      Gönüllü Üyeler

Direktör

MADDE 8- (1) Direktör, kariyer geliştirme ve planlama konusunda uzman, üniversite-sanayi-kamu işbirliği konusunda deneyimli akademik personeller arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Direktörün görev süresi yeni Direktör görevlendirilinceye kadar devam eder. 

Direktörün görevleri

MADDE 9-(1) Direktörün görevleri şunlardır:

a)      Ofiste sunulan hizmetlerin amacına uygun, düzenli ve etkin bir biçimde verilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

b)      Ofis bünyesinde gerekli hizmet birimlerini oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

c)      Ofis amaç ve hedeflerine yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri Ofis işbirliği ile uygulamaya geçirmek.

ç)      Ofisin çalışma alanı ile ilgili, kişi, kurum ve kuruluşlarla ulusal/uluslararası düzeyde işbirlikleri yapmak.

d)      Ofisin görev alanına giren konularda yıllık faaliyet programı hazırlamak ve Rektör’ün onayına sunmak.

e)      Her yıl aralık ayı sonuna kadar bir önceki yılın faaliyet değerlendirme raporunu Rektör’e sunmak.

f)       Yıllık birim faaliyet programının uygulanmasını takip etmek.

g)      Ofisin, Üniversitedeki tüm akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer ofisler ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

ğ)      Ofisin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılım sağlamak.

Kariyer Danışmanlığı ve Eğitim Birimi

MADDE 10-(1) Kariyer Danışmanlığı ve Eğitim Biriminin temel görevi öğrencilerin ve mezunların kariyer yönetimi ve iş arama süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim ve etkinlik desteği sağlamaktır. Bu kapsamda Kariyer Danışmanlığı ve Eğitim Biriminin faaliyet alanları şunlardır:

a)      Öğrencilerin ve mezunların eğitim ve mesleki seçenekleri arasında doğru seçim yapmalarını sağlayacak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunma,

b)      Öğrenci/mezunları kariyer planlamaları yapmaları için teşvik etme,

c)      Öğrencilerin kariyer alternatifleri ve çalışma hayatı hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak etkinlikler (iş ve sosyal içerikli geziler, işveren-öğrenci kampüs buluşmaları, kariyer söyleşileri, kariyer geliştirme eğitimleri, konferans, panel, toplantı, seminer vb) düzenleme,

ç)      Öğrenci/mezunların kendi farkındalıklarını artırma, becerilerini ve ilgi alanlarını güçlendirme amaçlı etkinlikler (eğitim, cv hazırlama, mülakat teknikleri vb) düzenleme,

d)      Öğrenci ve mezunların iş arama ve bulma süreçlerini güçlendirme, istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler (iş arama yöntemleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri vb) düzenlemek, çevrim içi kaynaklar, araçlar ve materyaller hazırlama yoluyla öğrenci/mezunların istihdam becerilerinin geliştirilmesine destek olma,

e)      Kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan öğrencileri kariyer veri tabanı kaydetme,

f)       Kariyer ve mezunlar ofisi web portali, sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi,

g)      Üniversite-İŞKUR işbirliği kapsamında Ofiste hizmet sunan İş ve Meslek Danışmanlarının etkin ve verimli çalışmalarına destek olma,

ğ)      Kariyer Danışmanlığı ve Eğitim Biriminin performans ve kalite raporları hazırlama.

 

Mezunlarla İlişkiler Birimi

MADDE 11 – (1) Mezunlarla İlişkiler Birimin Faaliyet alanları şunlardır:

a)      Mezun veri tabanı oluşturma,

b)      Mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izleme ve istidam yönelimlerini saptama,

c)      Öğrenci-Mezun Buluşmaları (söyleşi, tecrübe paylaşım toplantıları, medyatik mezunlarla etkinlik düzenleme vb) gerçekleştirme,

ç)      Akran Kariyer Danışmanlığı yapacak öğrencilerle iletişim ve etkileşim sağlama,

d)      Mezunlarla olan sosyal iletişimi artıracak ve Üniversite aidiyet duygusunu geliştirecek faaliyetler (mezuniyet kutlamalarına davet, mezun kart, mezuniyet ormanı, mezunlara maddi kolaylık sağlayan anlaşmalar vs.) planlama ve gerçekleştirme,

e)      Mezun ve öğrenci ilişkileri güçlendirecek faaliyetler planlama ve gerçekleştirme,

f)       Mezunlarla İlişkiler Birimi performans ve kalite raporlarının hazırlama.

 

İşverenlerle İlişkiler Birimi

MADDE 12 – (1) İşverenlerle İlişkiler Birimin Faaliyet alanları şunlardır:

a)      İşveren/işyerlerine ziyaretler (teknik gezi, toplantı vb) organize etmek, işverenlerin kariyer merkezi etkinliklerine katılımlarını sağlama,

b)      Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile işverenler arasında ortaklıklar kurmak, işverenleri gönüllü çalışanlar olarak Ofise dahil etme,

c)      Dış Paydaşlar (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Odaları, KOSGEB, ilgili STK’lar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler vb.) ile ortak projeler geliştirme

 

Gönüllü Üyeler

Madde 13- (1) Gönüllüler; kariyer ile ilgili öğrenci kulüp ve danışmanları, mezunlar, farklı sektördeki insan kaynakları yöneticileri veya uzmanları, Ticaret Sanayi Odası ve Meslek Odaları Temsilcileri, ilgili STK yöneticileri veya üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir.

(2) Gönüllüler; Koordinatörün daveti ve başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Koordinatör gerektiğinde gönüllü üyeleri, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Ofis faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir.

Gönüllü Üyelerin rolleri

MADDE 14 - (1) Gönüllü üyelerin roller şunlardır:

a)      Ofisin İşveren İlişkileri Biriminin işverenlerle ilişkiler kurma ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çalışmalarına destek sağlamak,

b)      Üniversitenin, işletmelerdeki “İletişim Noktası” olmak,

c)      İşgücü piyasasında, staj ve tam veya kısmi süreli çalışma fırsatları hakkında Ofise destek olmak,

ç)      Şirketlerin, kariyer etkinliklerine katılımını desteklemek ve diğer etkinlikler ile ilgili endüstri-Ofis ile işbirliğini kolaylaştırmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Personel

MADDE 15 - (1) Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esaslar Hitit Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube